Tootegrupid

RC siserajad Eestis

Saue HOBIzone (Saue)

Siserada kuni 1/10 skaala mudelitele.
Huviringid, võistlused, huvitegevus

CuFa RC driftirada (Tallinn)

Spetsiaalne driftimudelite siserada

cufa

Väike-Maarja mudelihall (Väike-Maarja)

Eesti suurim kuni 1/10 skaala mudelite 
off road siserada, RC huviring, RC üritused

VMRC

Garantiitingimused

Vastavalt Euroopa ja Eesti seadustele on eraisikust tarbijal õigus soetatud kauba osas kahe aasta jooksul esitada pretensioone, kui kaubal esineb tootmisdefekt. Täpsemalt on tarbija õigused kirjeldatud meie e-poes kasutustingimuste punktides 16.-27. Mudelismiga seotud kaupadele paljudel juhtudel vastav seadusandlus ka rakendub, kuid ühtlasi esineb mitmeid erandeid, mille puhul kahe aastast pretensioonide esitamise õigust ei rakendu asja olemusest tulenevalt.

Alljärgnevalt kirjeldame erijuhuseid ja nende põhjuseid. Samuti kirjeldame erinevate tootjate ja komponentide garantiipõhimõtteid ja välistusi ning garantiiremondi läbiviimise protsessi meie põhipartnerite poolt. Palun tutvu nende tingimustega põhjalikult, et vältida hilisemaid segadusi.

Mudelite mehaaniline osa (veermik, veermiku detaild koostisosad)

Mudelite puhul kehtib sama reegel, mis 99,9% muude toodete puhul - garantii ei kata ühelgi juhul mehaanilistest teguritest põhjustatud vigastusi. Tootjad garanteerivad, et mudelid on müügihetkel tootmisvigadeta. See tähendab, et mudel on vajalik pärast ostmist esimese asjana üle vaadata, et veenduda tehase korrektses töös mudeli koostamisel. Ei ole haruldane, et mõni kruvi on kas liiga vähe kinni keeratud või hoopis liiga palju. Seega tuleks üle kontrollida kruvid. Vahel on tulnud ette, et mõni kruvi on üle pingutatud, sel juhul võib olla vigastatud plastik, kuhu kruvi on keeratud, ka sel juhul on tegemist tootmisveaga ja defektne detail vahetatakse. Pärast mudeli kasutusse võtmist veermiku tootmisvigu tulenevalt mudelite kasutusviisist tuvastada ei ole võimalik ja võimalike vigastuste riisiko läheb täielikult üle kasutajale.

RTR mudelite elektroonika (Kiirusregulaatorid, mootorid*, saatjad, vastuvõtjad, servod**)

ClayPitRC müüb edasi põhiliselt HorizonHobby brändide (Losi, Arrma, ECX jt), FTX-i ning Traxxase sõiduvalmis mudeleid.

HorizonHobby mudelite puhul kehtib eraisikust lõpptarbijale Euroopa esinduse poolt kaheaastane pretensioonide esitamise õigus vastavalt EU seadustele. HorizonHobby hoolduskeskus asub Saksamaal ja meil on kohustus kõik remonti või vahetusse (garantiisse) toodud tooted saata EU hoolduskeskusesse kontrolli. Erandiks on siin komponendid, millel esineb defekt kohe enne toote kasutama asumist. Sel juhul vahetame defektse komponendi võimalusel kohe (kui meil sama komponent uuena kohal olemas on). Kui defekt esineb juba kasutusse võetud tootel, siis oleme seotud kohustusega see komponent EU hoolduskeskusesse saata, kus kontrollitakse defekt ja tuvastatakse kas tegemist on tootmisveaga või väärkasutusest tekkinud probleemiga. Tootmisveast tuleneva vea puhul vahetatakse komponent uue vastu või remonditakse ning saadetakse meile tagasi koos mõne kauba tellimusega. Eelnev puudutab elektroonikakomponente nagu ESC-id (kiirusregulaatorid), saatjad, vastuvõtjad, laadijad jms.

Mudelitel kasutusel olevad harjadega mootorid ei kuulu oma olemuse ja kasutusviisist tulenevalt garantiiga kaetud komponentide hulka. Harjadega sõidumootori normaalseks elueaks võib keskmise kasutuse juures pidada 2-3 kuud. Selle aja jooksul mootori harjad ja kommutaator kuluvad, mootori jõudlus väheneb ja mootor jõuab oma eluea normaalse lõpuni. Üldjuhul ei ole harjadega mootorid hooldatavad ja tuleb soetada uus mootor. Samas on üsna sage, et harjadega mootor ei jõua oma oodatud eluea lõpuni, kuna see koormatakse kasutaja poolt üle ja/või satub mootorisse võõrkehasid (liivaterad, vesi, pori jms), mis mootori hävitavad.

Mudelite elektroonika modifitseerimine on alus garantii lõppemiseks. Ükski tootja ei luba enda poolt mudelile paigaldatud elektroonikat modifitseerida, kui tarbija soovib järra kehtima garantii. Sealhulgas on keelatud voolupistikute vahetamine. Kui tarbija need vahetab endale sobivamate vastu, siis lõppeb garantii koheselt.

Alljärgnevalt on kopeeritud garantiiga seotud punktid ClayPitRC.eu e-poe kasutustingimustest.

16. Ostjal on võimalik  kauba  lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

17. Kui kaubale on müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse ostjale garantiitingimused   kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.

18. Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda. 

19. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

20. E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt:

e-posti aadressile:

info@claypitrc.eu

Pretensiooni esitamisel tuleb Müüjale tuua ka puudusega kaup. Müüja ja ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe kui kauba puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja kaup saada diagnostikasse või ekspertiisi.

Üldjuhul asuvad garantiihooldust teostavad osakonnad tarnijate juures ning paiknevad teistes EU riikides, mistõttu võib diagnostika ja kauba väljavahetamine aega võtta. Esmane kontroll viiakse läbi Müüja juures ning selgelt tootjapoolse vea tõttu garantiiliseks osutuv toode vahetatakse võimalusel kohe uue sama või samaväärse toote vastu.

21. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga, nõuda ostuhinna alandamist. Lepingust taganemist on  õigus nõuda kui Müüja on müügilepingut oluliselt rikkunud, sh juhul  kui:

- müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,

- parandamine ebaõnnestub,

- müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,

- kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

22. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

23. Müüja ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

- seadmesse installeeritud tarkvara vigadest, mis on tingitud tarkvara ebakorrektsest paigaldusest või kasutamisest ostja poolt (sh litsenseerimata tarkvarauuendused elektroonikaseadmetel);

- kauba normaalsest kulumisest;

- kauba ebaõigest (otstarbele mittevastavast) kasutamisest, hooldamisest (sh juhul, kui kaupa on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik) või kauba rikkumisest;

- ostjale enne kauba ostmist müüja poolt teatavaks tehtud puudustest;

- välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.

24. Müüja ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta ka juhul, kui seadme ja/või detaili seerianumber, toote mitteavamist tõendav kontrollkleebis või legaalset tarkvara tähistav kleebis on rikutud, vahetatud või eemaldatud.

25. Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta kauba puuduseks.

26. Teavet tellimuse kohta saavad ostjad küsida: telefonil 533 321 79 või e-posti aadressil: info(at)claypitrc.eu

27. Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn, 10130, e-post: info@tarbijakaitseamet.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusalase kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot.